Począwszy od wersji API 2.7.0.0, możliwe jest otwarcie połączenia MATES bez zewnętrznego pliku konfiguracyjnego. Dane konfiguracyjne podawane są jako tekst bezpośrednio z poziomu kodu źródłowego. Dla API w C wygląda to następująco:

#include <stdio.h>
#include "mates.h"
static char *conf = \
  "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>"
  "<uOS_monitor_configuration>"
  " <local_address>1</local_address>"
  " <named_pipe map=\"1\">"
  " <name>\\\\RAKIETA\\pipe\\MATES_PROXY_PIPE</name>"
  " <timeout>5000</timeout>"
  " </named_pipe>"
  "</uOS_monitor_configuration>";
int main(void)
{
  int success = 0;
  char buf[0x200];
  int node = mates_ucc_mk1_1;
  MATES_HANDLE h = mates_open_buffer(conf, 1);
  if (mates_discover_single_node(h, node) == UOS_STATUS_OK)
  {
   if (mates_node_info(h, node, buf, sizeof(buf)) == UOS_STATUS_OK)
   {
     success++;
     printf("Found node #%d:\n", node);
     printf("%s\n", buf);
   }
   else
   {
     mates_print_errors();
   }
   mates_close(h);
   return (success == 1 ? 0 : -1);
  }
  else
  {
   return (0);
  }
}

W C# dodatkowo możemy korzystać z klasy reprezentującej konfigurację uOS_monitor:

using System;
using System.IO;
using System.Xml;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Viresco.Mates;
using Viresco.uOS_monitor.Config;
using Viresco.Utils.Xml;

namespace unit_tests
{
  [TestClass]
  public class mates_test_15
  {
   [TestMethod]
   public void TestMethod()
   {
     Configuration cfg = new Configuration();
     cfg.LocalAddress = 1;
     var pipe = new NamedPipe();
     pipe.Name = @"\\RAKIETA\pipe\MATES_PROXY_PIPE";
     pipe.Timeout = 5000;
     pipe.Map = 1;
     cfg.NamedPipe.Add(pipe);
         
     using (Mates mates = Mates.FromBuffer(Serialization.ClassToXmlString(cfg), 1))
     {
      try
      {
        UccNode ucc = mates.NewUccNode(NodeId.mates_ucc_mk1_1);
        ucc.AlcdWrite(0, 0, "mates_open_buffer");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.Write("Cannot discover node: " + ex + "\n");
      }
     }
   }
  }
}